Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου μαςΟ Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού - Μεσολογγίου, εκφράζει δημοσίως τις ευχαριστίες του, στον πρώην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας κύριο Γιώργο Τελώνη,  για την ευγενική του χορηγία.

 Ειρήσθω εν παρόδω, ο κύριος Τελώνης κατά την άψογη θητεία του, συκοφαντήθηκε από τον Ολλανδό μέτοχο στην «Μεσολόγγι Μαρίνα ΑΕ» δικαιώθηκε δικαστικώς και διέθεσε την αποζημίωσή του στοχευμένα στην κοινωνία.

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”»,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”»,

της 13ης Φεβρουαρίου 2022

.//.

      Στο Αιτωλικό σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Αιτωλικού, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», κατόπιν της από 5.02.2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσης σε εμφανές σημείο Των γραφείων του Συλλόγου, που έχει ως εξής :

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

           Σύμφωνα με τον  νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου  σε τακτική γενικοαπαολογιστική Συνέλευση την 13η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’ π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Αιτωλικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των για τα εξής θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. περίι Σωματείων :

Θέμα ημερησίας διατάξεως

1. Πεπραγμένα, ενέργειες, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του Σωματείου κατά την περίοδο χρήσης 2018 – 2021

2. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

     Διαπιστωθείσης απαρτίας, και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως τα παριστάμενα μέλη του Σωματείου, δηλαδή η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει όλες τις ενέργειες

ΘΕΜΑ 1ο:  Επί του πρώτου θέματος η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τα  πεπραγμένα, ενέργειες, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του Σωματείου κατά την περίοδο χρήσης 2018 – 2021 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018-2021.

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του θέματος αυτού, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί δι΄ανατάσεως των χειρών την ανανέωση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι των παραβλέποντας ως έχει το δικαίωμα εκ του καταστατικού την διενέργεια εκλογών, συναινούντων απάντων των μελών της Γ.Σ.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής : Πρόεδρος : Μπότας Θεόδωρος  Αντιπρόεδρος : Κατσάρης Φίλιππος, Γραμματέας : Τσίντζος Αθανάσιος  Ταμίας : Γρίβας Παναγιώτης, Μέλος : Μακρής Κωνσταντίνος  

   Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 8

Στο Αιτωλικό σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Πέμπτη         και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», εδρεύοντος στο Αιτωλικό, που ευρίσκονται στο Αιτωλικό, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συλλόγου, με θέμα την έγκριση των μέχρι τούδε και εφ’ εξής υποβαλλομένων εγκλήσεων και δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου προς υποστήριξη κατηγοριών κατά παντός (είτε νομικού είτε φυσικού προσώπου) αδικοπρακτούντος και διακυβεύοντος ποινικά τα συμφέροντα του Σωματείου και παρεμποδίζοντος την εύρυθμη κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή ζωή των μελών του Σωματείου και των πολιτών του Αιτωλικού.

.//.

    Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι (1) Μπότα Θεόδ…(2) …Φίλπιππος Κατσάρης ………………………. (3) Τσίντζος Αθανάσιος ………………………… (4) …Γρίβας Παναγιώτης……………………….. και (5) Μακρής Κωνσταντίνος

      Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου Θεοδώρου Μπότα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των μέχρι τούδε και εφ’ εξής υποβαλλομένων εγκλήσεων και δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου προς υποστήριξη κατηγοριών κατά παντός (είτε νομικού είτε φυσικού προσώπου) αδικοπρακτούντος και διακυβεύοντος ποινικά τα συμφέροντα του Σωματείου και παρεμποδίζοντος την εύρυθμη κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή ζωή των μελών του Σωματείου και των πολιτών του Αιτωλικού, εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Θεόδωρο Μπότα του Γεωργίου να εκπροσωπεί τον Σύλλογο κατά την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων και να διορίζει Πληρεξούσιο Δικηγόρο, και δη τον κ. Γιάννη Ν. Κρηνίδη, Δικηγόρο Πατρών, προκειμένου να παρίσταται  ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου και να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη των κατηγοριών και να προασπίζει τα συμφέροντα του Συλλόγου.

       Kατόπιν εισηγήσεως του ταμεία Γρίβα Παναγιώτη, αποφασίστηκε ομόφωνα η ένταξη στο δυναμικό του Συλλόγου μας ως επίτιμο μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Ιωάννης Κανής, κάτοικος Μεσολογγίου, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα το Σύλλογο, με προσωπική εργασία και χορηγία. 

Μεσολόγγι 20 Ιανουαρίου  2022

Τα  μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Τα                                                             μέλη

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΑΙΤΗΣΗ προς την Εποπτεία Αλιείας, για διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις καταστροφές, μετά τη τελευταία θεομηνία

ΑΙΤΗΣΗ

 Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», με έδρα τo Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου                   

ΠΡΟΣ 

Δ/νση Εποπτείας Αλιείας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Υπόψη 

κ. Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θ. Βασιλόπουλο 

 

 

   Μετά την τελευταία θεομηνία που έπληξε την περιοχή μας, καταγράφηκαν τεράστιες καταστροφές στο φραγμό του μετώπου της λιμνοθάλασσας και τις εγκαταστάσεις των υφισταμένων συνεταιρισμών. 

    Κατά την θερινή περίοδο, μας είχατε ενημερώσει ότι θα προβείτε σε έλεγχο του φραγμού, ώστε να διαπιστωθεί, εάν οι συνεταιρισμοί έχουν κάνει τις απαραίτητες εργασίες στήριξης και αντικατάστασης των σάπιων  παλουκιών, καθώς  και του πλέγματος, “ως όφειλαν”. Ζητήσατε μάλιστα να λάβει μέρος σε αυτή την επιτροπή και ένα μέλος του Συλλόγου μας, πράγμα που αρνηθήκαμε, διότι ο Σύλλογος μας δεν είναι εποπτικός οργανισμός, και δεύτερον, έχει παρατηρηθεί ότι, παρότι γίνεται αυτός ο έλεγχος σε ετήσια βάση, ο φραγμός αποδεικνύεται σαθρός, με κάποιες παράδοξες μεν,  αλλά πολύ αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι, στη σημερινή θεομηνία, ο φραγμός του Σχοινιά, ο οποίος, παρότι οι παράπλευροι του εκατέρωθεν  κατέρρευσαν, κατάφερε να αντέξει την πίεση του νερού, των κυμάτων και του αέρα.  

Ζητάμε, ως εκ τούτου και ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, να μας δοθεί αντίγραφο της φετινής θερινής  έκθεσης  αυτοψίας καθώς και τα ονόματα των μελών της επιτροπής που έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. 

 Εξάλλου ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών, δηλαδή συναδέλφων που εργάζονταν πάνω στα ιβάρια εκείνη την ώρα της θεομηνίας, μας δίνει όχι απλά το ηθικό δικαίωμα, αλλά μας υποχρεώνει, να αναζητήσουμε ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση.  

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, για την άμεση αντίδραση της υπηρεσίας, λίγες ώρες μετά την καταστροφή, ώστε να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές.  Παρακαλούμε επίσης,  όπως μας δοθεί,  αντίγραφο της συγκεκριμένης έκθεσης αυτοψίας, καθώς και την γνωστοποίηση της ημερομηνίας οπότε θα γίνει νέα αυτοψία, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της καταστροφής του φραγμού και των εγκαταστάσεων των ιβαριών, δεδομένου ότι η πρώτη αυτοψία έγινε όταν η στάθμη του νερού ήταν πολύ ψηλά και η θολότητα του σε τέτοιο βαθμό, που απέτρεπε την ομαλή οπτική επαφή.  

Υπενθυμίζουμε παράλληλα ότι στη λιμνοθάλασσα διαβιούν και εργάζονται  μόνο οι έχοντες την ιδιότητα του ελεύθερου αλιέα, από όπου στη συνέχεια διακρίνονται σε αυτούς που εργάζονται πάνω στα ιβάρια (συνεταιρισμοί) και σε αυτούς που δουλεύουν παραγάδια, δίχτυα, σταφνοκάρι κλπ και όχι σε συνεταιρισμένους και ελεύθερους αλιείς, οι οποίοι αντιποιούνται, υπεξαιρούν και αντιπαρατίθενται  ο ένας προς τον άλλον.  

                                                    

                                                                                   Με Εκτίμηση 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΟΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Συνάντηση Βασιλόπουλου με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων λιμνοθάλασσας Αιτωλικού - Μεσολογγίου

Tα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι αλιείς έθεσε στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρο Βασιλόπουλο,ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων λιμνοθάλασας Αιτωλικού-Μεσολογγίου «Το Αιτωλικό», Θεόδωρος Μπότας, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Πάτρα.

Οι ελεύθεροι αλιείς που δραστηριοποιούνται εντός της λιμνοθάλασσας είναι περίπου 500 οικογένειες όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου όπου στάθηκε ιδιαίτερα στις ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες και επεσήμανε ότι οι όποιες αποζημιώσεις υπήρξαν στο παρελθόν, για τους αλιείς της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, απευθύνονταν μόνο στους αλιείς που συμμετείχαν σε συνεταιρισμούς που μίσθωναν τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας με αποτέλεσμα αυτό να έχει φέρει σε οριακό σημείο την επιβίωση των ελευθέρων αλιέων.Επίσης ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο των ελεύθερων αλιέων καλύτερη εποπτεία της αλιείας στην λιμνοθάλασσα για να αποφεύγονται δυσάρεστα περιστατικά με άλλους αλιείς. Ο κ. Βασιλόπουλος σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση τόνισε ότι οι «ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και το τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας θα συνεχίσουν τους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα».


https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/16519-synantisi-basilopoyloy-me-ton-proedro-toy-syllogoy-epaggelmation-alieon-limnothalassas-aitolikou-mesologgioy.html

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 7

Στο Αιτωλικό σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», στην έδρα του συλλόγου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συλλόγου, με θέμα τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΠ

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι (1) Μπότα Θεόδ…(2) …Φίλπιππος Κατσάρης ………………………. (3) Τσίντζος Αθανάσιος ………………………… (4) …Γρίβας Παναγιώτης……………………….. και (5) Μακρής Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, κατόπιν επικοινωνίας με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, μας ζητήθηκε η συμμετοχή μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADER, η οποία διοικεί το τοπικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους αλιείς.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επικοινωνίας και σε συνέχεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την συμμετοχή μας, λάβαμε έγγραφο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, η οποία κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της, μας καλεί να αποδεχθούμε την συμμετοχή μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADERκαι να ορίσουμε τακτικό και αναπληρωματικό εκπρόσωπό μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν:

1.       Την συμμετοχή του «Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού – Μεσολογγίου – Το Αιτωλικό» στην ΕΔΠ CLLD/LEADER, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADERΑιτωλικής Αναπτυξιακής

2.       Τον ορισμό του Μπότα Θεοδώρου  ως τακτικού εκπροσώπου του συλλόγου μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADER

3.       Τον ορισμό του Τσίντζου Αθανασίου,  ως αναπληρωματικού εκπροσώπου του συλλόγου μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADER

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

                                                 ΑΙΤΗΣΗ

 Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», με έδρα τo Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου                  

                                                         ΠΡΟΣ                                   

1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

2. Διεύθυνση Υγείας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

3. ΔΕΥΑΜ δήμου ΙΠ Μεσολογγίου

4. Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας και Ακαρνανικών Ορέων

.//.

 

    Μετά από έντονες και βεβαιωμένες καταγγελίες από μέλη του Συλλόγου μας, αναφορικά με έντονη δυσοσμία προερχόμενη από λύματα του δικτύου αποχέτευσης της πόλης του Αιτωλικού, τα οποία εκβάλλουν απευθείας στη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, παρακαλούμε όπως διενεργηθεί αυτοψία από την υπηρεσία σας στο συγκεκριμένο δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο .

  Επί πλέον, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Αιτωλικού, αναφέρεται ότι το δικτύου όμβριων υδάτων, συνδέεται σε όλο το μήκος του, με το δίκτυο της αποχέτευσης της πόλης του Αιτωλικού, γεγονός που προκαλεί έντονη δυσοσμία και σημαντική απώλεια εισοδήματος, τόσο σ’ εμάς όσο και στους επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Δυτική πλευρά της πόλης μας.

  Επιθυμούμε ωσαύτως να πληροφορηθούμε για την κατάσταση λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Αιτωλικού, μιας και όλα  τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι υπολειτουργεί, μιας και δεν είναι ενεργή σχεδόν καμία από τις αντλίες του.

 Οι δε χημικές αναλύσεις που έχουν διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΠΕ Αιτωλ//νίας, αλλά και από τη ΔΕΥΑΜ, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά εισέρχεται σχεδόν καθαρό θαλασσινό νερό και εξέρχεται από τον ΒΙΟΚΑ χωρίς την ενδεδειγμένη επεξεργασία, επιβαρημένο οργανικά, σε μεγαλύτερο βαθμό, από αυτό που εισήλθε.

  Ένα ακόμη σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι στον οικισμό του Κεφαλοβρύσου, υπάρχει ένας αποστραγγιστικός αύλακας, που διέρχεται από όλο τον εκεί οικισμό, συνεχίζει στον ανατολικό οικισμό του Αιτωλικού και καταλήγει χωρίς καμιά επεξεργασία στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, στη περιοχή της Ανατολικής Νίδοβας.

Σε αυτόν τον αύλακα, έχουν συνδεθεί σχεδόν όλες οι αποχετεύσεις αυτών των οικιών, γεγονός που προκαλεί την έντονη δυσοσμία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την μόνιμη μόλυνση της Λιμνοθάλασσας, υποβαθμίζοντας τις συγκεκριμένες περιοχές της Λιμνοθάλασσας, αλλά και την ποιότητα του ψαριού, γεγονός που μας καθιστά απαγορευτική την αλίευση του, μειώνοντας έτσι το εισόδημά μας.

    Αναρωτιόμαστε τέλος, γιατί ακόμη και σήμερα συνεχίζει να υφίσταται ο οικισμός των Ρομά, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, παρότι υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις από τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, έχει αγοραστεί οικόπεδο σε έκταση πλησίον του σημερινού οικισμού και έχουν γίνει οι προβλεπόμενες εργασίες.

 Υπενθυμίζουμε ότι ο σημερινός οικισμός των Ρομά, λειτουργεί χωρίς αποχέτευση, ύδρευση και ότι άλλο προβλέπει ο νόμος για την σωστή λειτουργία, ενός οργανωμένου οικισμού.

  Παρακαλούμε τελικά, όπως ορίσετε ημερομηνία για αυτοψία όλων των θεμάτων που εκθέσαμε, όσο το δυνατό συντομότερα, γιατί το πρόβλημα έχει ζωτική σημασία για το κλάδο μας,  αλλά και για όλη τη πόλη του Αιτωλικού όπου διαμένουμε      

       

                                                                  Αιτωλικό 3/10/2021

                                                                 Για τον Σύλλογο     

Αίτηση - Υπόμνημα μετά από καταγγελία του αντιδημάρχου Αιτωλικού, για τα φίλτρα στην ύδρευση του Αιτωλικού.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Ημερομηνία : 22/09/2021

Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», με έδρα τo Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου 

                                                 Π Ρ Ο Σ

1. Το Δ.Σ. του  ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», εδρεύοντος στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένου

2. Της Δημοσίας Επιχείρησης Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Μεσολογγίου, εδρευούσης στο Μεσολόγγι,. Νομίμως εκπροσωπουμένης

                                                             .||.

  Την 20/09/2021 στη Κεντρική Πλατεία του Αιτωλικού, έλαβε χώρα λαϊκή συνέλευση, όπου η Δημοτική Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο Αιτωλικού κ. Μασαούτη. 

   Κατά τη διάρκεια την Συνέλευσης αυτής, και ως απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν προς τον κ. Μασαούτη για την ύδρευση της πόλης του Αιτωλικού, ο εν λόγω αντιδήμαρχος, απάντησε μεταξύ άλλων ότι, τα φίλτρα που έχουν εγκατασταθεί στην πηγή του Κεφαλοβρύσου, ήσαν μεταχειρισμένα από άλλη περιοχή της χώρας και μάλιστα προορίζονταν προς απόσυρση !!  Είχε γίνει δε, προσπάθεια επιδιόρθωσης,  αφαίρεσης της σκουριάς με αμμοβολή και βαφής, πλην όμως ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε λόγο  του μεγάλου αντιτίμου που ζήτησε ο τεχνικός από το Αγρίνιο, και δη ποσό περίπου  17.000 ευρώ.   Το έργο ολοκλήρωσε τελικά μια ομάδα Πακιστανών όπως μας αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος, η οποία πληρώθηκε με πολύ μικρότερο αντίτιμο.

 

    Επίσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παρατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα διαφυγή ενεργού άνθρακα από τα φίλτρα, στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Αιτωλικού, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Δ/νσης Υγείας του Νομού μας. 

    Επειδή τα ανωτέρω διαμειφθέντα είναι αρκούντως σοβαρά και άπτονται  σε υπερθετικό βαθμό της υγείας των συμπολιτών μας, την στιγμή μάλιστα που έχουμε αποδυθεί σε δικαστικούς αγώνες για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στην πόλη μας, Ζητάμε και παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε τα λεγόμενα του ως άνω αντιδημάρχου Αιτωλικού, προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα αγοράς ή ανακατασκευής αυτών των φίλτρων.

   Επίσης, για πολλοστή φορά, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα φίλτρα, το επίπεδο του ενεργού άνθρακα που παραμένει εντός των φίλτρων και τα μέτρα που ελήφθησαν την συγκεκριμένη περίοδο της διαφυγής του ενεργού άνθρακα, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών και συμπολιτών μας.  

                                                                        Με Εκτίμηση 

Αίτηση για επίλυση του προβλήματος με την πόρτα στη Κλείσοβα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΄΄ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ΄΄

εδρεύοντος στο Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου

01/10/2021

ΠΡΟΣ    

 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδρευούσης στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένης

 

Κοινοποιήσεις : Λιμεναρχείο Μεσολογγίου

 

 

Σε συνέχεια της αίτησης που καταθέσαμε στις 17/03/2021 και αφορούσε την κεντρική πόρτα του ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας και τον συνεταιρισμό Αναγέννηση, μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάποια παρέμβαση, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των ελεύθερων αλιέων, από αυτό σημείο.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η πόρτα του ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας, επειδή δεν έχει συντηρηθεί από τα μέλη του συνεταιρισμού Αναγέννηση, όπως είναι υποχρεωμένοι από τη σύμβαση που έχουν συνυπογράψει με το δήμο Μεσολογγίου, έχει γίνει πολύ βαριά με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ελεύθεροι αλιείς να εισέρχονται ή να εξέρχονται μέσω αυτής.

 

Υπάρχουν καταγγελίες, ότι οι αλιείς αναγκάζονται να πέφτουν ακόμη και στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να μπορέσουν να σηκώσουν τη συγκεκριμένη πόρτα, παρότι υπάρχουν μέλη του συνεταιρισμού στο σημείο, οι οποίοι  αρνούνται να πράξουν αυτό που επιβάλλεται. 

 

 Οι παρακλήσεις των συναδέλφων προς τα μέλη του συνεταιρισμού δεν έχουν εισακουστεί μέχρι σήμερα, παρότι το αίτημά μας δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Καλό θα ήταν για όλους μας, η σημερινή πόρτα να αντικατασταθεί με «κλαρίδα», όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία για τα κεντρικά περάσματα ή βασιλικά περάσματα όπως λέγονταν παλιότερα ή να τοποθετηθεί μηχανισμός που θα διευκολύνει τη σωστή λειτουργία της πόρτας 

 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την επίλυση του προβλήματος, σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε όπως επιβληθούν οι ανάλογες προβλεπόμενες  ποινές στον συνεταιρισμό μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. 

 

Ο Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

 

Α. Τσίντζος                                                                    Θ. Μπότας

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ευχαριστούμε την εφημερίδα Τα Νέα της Αιτ/νίας και το said Messolonhi Voise, για τη δημοσίευση της επιστολής μας.

Παρότι στείλαμε  επιστολή, για τη στρεβλή ενημέρωση που έγινε από την εφημερίδα ΑΙΧΜΗ, για τη δίκη της πρώην δημοτικής αρχής και για τις αστοχίες στη διαδικασία, η εφημερίδα ΑΙΧΜΗ αρνήθηκε να δημοσιεύσει την επιστολή μας, γεγονός που βάζει σοβαρά στο τραπέζι των ερωτημάτων και τα ελατήρια που οδήγησαν την διοίκηση της εφημερίδας σε κάτι τέτοιο.

Μας λυπεί το γεγονός ότι εκτός από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία συντρίβει  με τον ποιο βάναυσο τρόπο την σωστή και αδέσμευτη ενημέρωση, και άλλα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης, αρνήθηκαν ή δεν μπήκαν καν στο κόπο να απαντήσουν στην επιστολή ενός επαγγελματικού και μαζικού φορέα, όπως είναι ο Σύλλογός μας. 

Ευχαριστούμε δημόσια Τα Νέα της Αιτ/νίας και το Messolonghi Voise που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την εκστρατεία παραπληροφόρησης και μονόπλευρης ενημέρωσης, που επιχειρήθηκε εναντίον του πρόεδρου μας κ. Μπότα και του αγώνα που καταβάλουμε ως Σύλλογος από τη πρώτη στιγμή, για καθαρό νερό ύδρευσης, για καθαρή λιμνοθάλασσα και ανάπτυξη σε σωστή βάση για το τόπο μας. 


Messolonghi Voise


Τα Νέα της Αιτ/νίας 
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Απάντηση σε δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Αιχμή. Κακός σύμβουλος η παραπληροφόρηση, ακόμη και αν αυτό προέρχεται από άγνοια

Αξιότιμοι Κύριοι,

    Η έγκυρη και έντιμη δημοσιογραφία, η δημοσιογραφική δεοντολογία και γενικά το δημοσιογραφικό λειτούργημα (γιατί περί λειτουργήματος πρόκειται) απαιτούν την διήθηση και επισταμένη διύλιση των ειδήσεων και γεγονότων, ώστε να γίνει σωστή εκφορά των ειδήσεων αυτών στο ευρύ κοινό.

   Δυστυχώς όμως, στο έγκυρο ηλεκτρονικό σας έντυπο με την επικεφαλίδα (ΑΙΧΜΗ), της 23/9.2021, δημοσιεύσατε άρθρο σχετικά με την δίκη του πρώην Δ.Σ. του Δήμου Ι,Π. Μεσολογγίου υπό τον κ. Νικ. Καραπάνο, αναφορικά με το φλέγον θέμα της υδροδότησης του Αιτωλικού, χωρίς όμως να αποδώσετε πιστά και με απόλυτη ακρίβεια τα τεκταινόμενα.

   Αναφέρατε δηλαδή κατ’ αρχήν ότι στην δίκη του πρώην Δ.Σ. του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, που διεξήχθη την 24/9/2021 στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου, δεν εμφανίσθηκε ο μηνυτής – πρόεδρος του εγκαλούντος συλλόγου των αλιέων Θεόδωρος Μπότας, χωρίς όμως να αναφέρετε ή έστω να διερωτηθείτε τον λόγο της απουσίας του βασικού αυτού μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να αυτομολήσει και να απεμπολήσει τις ελπίδες των συμπολιτών του για τιμωρία των υπευθύνων για μη συμμόρφωση τους στις επιταγές του Δικαστηρίου για την λήψη μέτρων για κατάλληλο νερό στο Αιτωλικό. Θα έπρεπε λοιπόν να ανατρέξετε στην δικογραφία και να πληροφορήσετε το κοινό σας ότι μετά από δύο αναβολές της δίκης λόγω της πανδημίας, δεν έγινε ορθή κλήτευση του μηνυτή. Εδώ βέβαια τίθεται και το ερώτημα γιατί η αντίδικος πλευρά, ενώ γνώριζε τους μετέχοντες και τον Πληρεξ. Δικηγόρο μας, δεν μερίμνησε – δεοντολογικά - για την ειδοποίηση τους. Σε κάθε δε περίπτωση, το Δικαστήριο, ουδέποτε χωρεί στην εκδίκαση τόσο σοβαρής υπόθεσης – εάν δεν υφίσταται πρόβλημα παραγραφής -  χωρίς την παρουσία του μηνυτού, ασχέτως αν αυτός απουσιάζει δικαιολογημένα ή όχι. Ήδη βέβαια έχει εγερθεί αίτηση εφέσεως ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτ. Στερεάς Ελλάδος.

     Επίσης αναφέρατε με πηχυαίους τίτλους ότι η πρώην δημοτική αρχή αθωώθηκε για το θέμα του νερού, αφήνοντας στο αναγνωστικό κοινό σας την εντύπωση ότι το νερό ήταν κατάλληλο γι’ αυτό και αθωώθηκαν. Πλην όμως, θα έπρεπε να αναγνώσετε με μεγαλύτερη προσοχή το κατηγορητήριο ώστε να διαπιστώσετε ότι η κατηγορία ήταν «παράβαση καθήκοντος» ερειδόμενη στην μη συμμόρφωση του πρώην δημάρχου και των περί αυτών στην χορηγηθείσα το έτος 2016 προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου Μεσολογγίου και όχι στην καταλληλότητα του νερού. Το πρώην λοιπόν Δ.Σ. αθωώθηκε (εσφαλμένα βέβαια για εμάς) λόγω ελλείψεως δόλου ως προς την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής και όχι λόγω καταλληλότητας του νερού.

Απόφαση για την οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ανατραπεί κατά την εκδίκαση της έφεσης, μιας και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας είναι ακλόνητα 

                                     Μεσολόγγι 24 Σεπτεμβρίου 2021

                                                             Για τον Σύλλογο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Α. ΤΣΙΝΤΖΟΣ                                                      Θ. ΜΠΟΤΑΣ 

 

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΛΩΣΗ


Αιτωλικό 29/12/2020

Στην προσπάθεια εμένα και των συναδέλφων μου αλιέων, να βελτιώσουμε την ζωή την δική μας και των οικογενειών μας,   και να επιτύχουμε την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης μας, βρίσκουμε ενάντιους τον πρώην Δήμαρχο Μεσολογγίου και τον πρώην υπεύθυνο αλιείας Μεσολογγίου, οι οποίοι, θεώρησαν ότι θίγονται από τις νόμιμες πράξεις και ενέργειες μας και κατέφυγαν σε μηνύσεις και αγωγές ,οι οποίες όμως αποδείχθηκαν «μπούμερανγκ» γι’ αυτούς. 


α)  Η αγωγή και η μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Δήμαρχος Μεσολογγίου εναντίον μου, εφευρίσκοντας συκοφαντική του δυσφήμιση, αναφορικά με το θέμα της υδρεύσεως του Αιτωλικού και για την δραματικότητα της οποίας ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος, δεν αποτελούσαν παρά μία προσπάθεια αντιπερισπασμού στα δίκαια αιτήματα των πολιτών του Αιτωλικού και μία απέλπιδα κίνηση, εκ μέρους του, απόκλισης της προσοχής μας από τα καίρια και ζωτικά προβλήματα μας προς επίρρωση της πολιτικής του θέσης, εν όψει και των επερχόμενων εκλογών.

 Οι προσπάθειες αυτές έπεσαν στο κενό δεδομένου ότι η έωλη και μη αποδεικτέα μήνυση αλλά και η αγωγή  του απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεως νομικών και ουσιαστικών στοιχείων, αντίθετα δε ο κ. πρώην Δήμαρχος έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα για παράβαση καθήκοντος, παρά τις ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Πλημ/κών Μεσολογγίου κωμικές παραστάσεις του. 

Και τούτο διότι εξέφρασα την άποψη όλων των κατοίκων του Αιτωλικού, οι οποίοι άκουγαν επί χρόνια για την δήθεν ποσιμότητα του νερού ύδρευσης της πόλης μας και υφίσταντο κοροϊδίες και απατηλές υποσχέσεις σχετικά με το νερό ύδρευσης του Αιτωλικού. 

Μετά από αυτά , η δική μας αντίδραση στις ανωτέρω παλινωδίες του κ. Καραπάνου, ήταν να διεκδικούμε πλέον οριστικά και τελεσίδικα, από 2/12/2020 από αυτόν το ποσό των 150.000 ως ελάχιστη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, υποβάλλοντας σε αναγκαστική εκτέλεση ακίνητα του.

   β) Ο πρώην υπεύθυνος της Δ/νσης αλιείας Μεσολογγίου κ. Δημητρίου  – παραβλέποντας και προσπαθώντας να μεταθέσει τις δικές του σοβαρότατες ποινικές ευθύνες για τις οποίες υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, και μη υπακούοντας στην λαϊκή ρήση «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί», -  αναζήτησε ευθύνες από εμένα και τον κ. Αθ. Τσίντζο για δήθεν συκοφαντική του δυσφήμιση, καθ’ όσον, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, προβήκαμε σε δυσφήμιση τούτου και σε προσβολή της τιμής και υπόληψης του !!!!.

 Ισχυρίσθηκε δηλαδή ψευδώς και ανερυθρίαστα  ότι κάποιες επιβαρυντικές γι’ αυτόν δημοσιεύσεις ενός ανώνυμου διαχειριστή μίας τυχαίας ιστοσελίδας, προέρχονταν προφανώς από εμένα – χωρίς φυσικά να έχει το θάρρος να με κατονομάσει ευθαρσώς, διότι γνώριζε τις βαρείες συνέπειες – και ότι ο εν λόγω διαχειριστής έχει κάποια σχέση με …. εμάς, αφ’ ετέρου δε ότι εκδώσαμε μία ανακοίνωση, με ημερομηνία 17.10.2016, δήθεν συκοφαντική και προσβλητική για τον κ.Δημητρίου, η οποία όμως ανακοίνωση, και δυστυχώς για τον κύριο αυτόν, όχι μόνο δεν ήταν συκοφαντική αλλά περιλαμβάναμε σ’ αυτήν ότι ακριβώς αναφερόταν και στην αίτηση μας περί ακυρώσεως του υπ’ αριθμ. 40/2016 Π.Δ. και του νέου Νόμου 4492/2017, απευθυνομένων ενώπιον του ΣτΕ και στην συνέχεια αποδυθήκαμε σε αγώνα τελικής δικαιώσεως μας με τον Ν. 4492/2017. 

Η εν λόγω λοιπόν δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση ουδέποτε έλαβε χώρα, όπως αποδεικνύεται και από την μη ευδοκίμηση της μηνύσεως του κ. Δημητρίου, αλλά και από την ουσιαστική απόρριψη της αγωγής του. 

Αντίθετα, και στην περίπτωση αυτή, επιτύχαμε  να διεκδικούμε πλέον οριστικά και τελεσίδικα από αυτόν, από 5/12/2020, το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ έκαστος ως ελάχιστη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, υποβάλλοντας σε αναγκαστική εκτέλεση ακίνητα του και από αποδεικνύοντας ότι το «άδικον ουκ ευλογείται»..


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Θεόδωρος Μπότας