Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”»,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”»,

της 13ης Φεβρουαρίου 2022

.//.

      Στο Αιτωλικό σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Αιτωλικού, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», κατόπιν της από 5.02.2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσης σε εμφανές σημείο Των γραφείων του Συλλόγου, που έχει ως εξής :

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

           Σύμφωνα με τον  νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου  σε τακτική γενικοαπαολογιστική Συνέλευση την 13η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’ π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Αιτωλικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των για τα εξής θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. περίι Σωματείων :

Θέμα ημερησίας διατάξεως

1. Πεπραγμένα, ενέργειες, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του Σωματείου κατά την περίοδο χρήσης 2018 – 2021

2. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

     Διαπιστωθείσης απαρτίας, και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως τα παριστάμενα μέλη του Σωματείου, δηλαδή η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει όλες τις ενέργειες

ΘΕΜΑ 1ο:  Επί του πρώτου θέματος η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τα  πεπραγμένα, ενέργειες, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του Σωματείου κατά την περίοδο χρήσης 2018 – 2021 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018-2021.

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του θέματος αυτού, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί δι΄ανατάσεως των χειρών την ανανέωση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι των παραβλέποντας ως έχει το δικαίωμα εκ του καταστατικού την διενέργεια εκλογών, συναινούντων απάντων των μελών της Γ.Σ.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής : Πρόεδρος : Μπότας Θεόδωρος  Αντιπρόεδρος : Κατσάρης Φίλιππος, Γραμματέας : Τσίντζος Αθανάσιος  Ταμίας : Γρίβας Παναγιώτης, Μέλος : Μακρής Κωνσταντίνος  

   Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου