Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 8

Στο Αιτωλικό σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Πέμπτη         και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», εδρεύοντος στο Αιτωλικό, που ευρίσκονται στο Αιτωλικό, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συλλόγου, με θέμα την έγκριση των μέχρι τούδε και εφ’ εξής υποβαλλομένων εγκλήσεων και δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου προς υποστήριξη κατηγοριών κατά παντός (είτε νομικού είτε φυσικού προσώπου) αδικοπρακτούντος και διακυβεύοντος ποινικά τα συμφέροντα του Σωματείου και παρεμποδίζοντος την εύρυθμη κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή ζωή των μελών του Σωματείου και των πολιτών του Αιτωλικού.

.//.

    Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι (1) Μπότα Θεόδ…(2) …Φίλπιππος Κατσάρης ………………………. (3) Τσίντζος Αθανάσιος ………………………… (4) …Γρίβας Παναγιώτης……………………….. και (5) Μακρής Κωνσταντίνος

      Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου Θεοδώρου Μπότα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των μέχρι τούδε και εφ’ εξής υποβαλλομένων εγκλήσεων και δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου προς υποστήριξη κατηγοριών κατά παντός (είτε νομικού είτε φυσικού προσώπου) αδικοπρακτούντος και διακυβεύοντος ποινικά τα συμφέροντα του Σωματείου και παρεμποδίζοντος την εύρυθμη κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή ζωή των μελών του Σωματείου και των πολιτών του Αιτωλικού, εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Θεόδωρο Μπότα του Γεωργίου να εκπροσωπεί τον Σύλλογο κατά την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων και να διορίζει Πληρεξούσιο Δικηγόρο, και δη τον κ. Γιάννη Ν. Κρηνίδη, Δικηγόρο Πατρών, προκειμένου να παρίσταται  ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου και να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη των κατηγοριών και να προασπίζει τα συμφέροντα του Συλλόγου.

       Kατόπιν εισηγήσεως του ταμεία Γρίβα Παναγιώτη, αποφασίστηκε ομόφωνα η ένταξη στο δυναμικό του Συλλόγου μας ως επίτιμο μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Ιωάννης Κανής, κάτοικος Μεσολογγίου, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα το Σύλλογο, με προσωπική εργασία και χορηγία. 

Μεσολόγγι 20 Ιανουαρίου  2022

Τα  μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Τα                                                             μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου