Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ» και έδρα το Αιτωλικό Μεσολογγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ», αποτελούμενο από τους (1) Μπότα Θεόδ…(2) …Φίλπιππος Κατσάρης ………………………. (3) Τσίντζος Αθανάσιος ………………………… (4) …Γρίβας Παναγιώτης……………………….. και (5) Μακρής Κωνσταντίνος.…………………………., συνεδρίασε σήμερα .....01......... Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα .18:00....., προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του ………………………,
…………………………………………………………….………………
ΘΕΜΑ ΧΧΧ: Άσκηση Αίτησης Ακύρωσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ΚΑΤΑ: <<1. Του υπ’ αριθ. πρωτ. 660/07.06.2017 («ΘΕΜΑ: ΣΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ») εγγράφου της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με το οποίο αποφασίστηκε «[η] άρση της διακοπής των οικοδομικών εργασιών» που είχε επιβληθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 456/οικ/24.04.2017 «ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και «επιτρ[άπηκε] η συνέχιση» των οικοδομικών εργασιών για τις οποίες εκδόθηκαν οι (αναφερόμενες υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 στο προοίμιο του εγγράφου αυτού) Άδειες Δόμησης σε περιοχή εκτός σχεδίου, δηλαδή (α) η υπ’ αρ. 68/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της TALLOS BIOMASS IKE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (β) η υπ’ αρ. 69/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της PERIS ENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (γ) η υπ’ αρ. 70/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 700 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της R-BIOENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου και (δ) η υπ’ αρ. 71/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου. Και 2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξη.>>
Ο/Η εισηγητής/τρια κ. …Μπότας Θεόδωρος …….. εισηγείται τα εξής: ...
Είναι γνωστό το ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία της περιοχής του Μεσολογγίου και της λιμνοθάλασσας και αφορά την κατασκευή τεσσάρων (4) εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών και/ή syngas στα όρια της περιοχής Natura 2000. Δυστυχώς, η ενημέρωση που υπήρχε για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν ήταν έγκαιρη και έχουν παρέλθει από καιρό οι προθεσμίες για να ασκήσουμε Αίτηση Ακύρωσης κατά των πρώτων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο 2014) ή κάποιων από τις τροποποιήσεις των Αποφάσεων αυτών, μια και οι τελευταίες δημοσιεύτηκαν στον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Αύγουστο 2016. Είναι επίσης γνωστό ότι ενώ ξεκίνησαν να χτίζονται οι μονάδες αυτές και δόθηκε δημοσιότητα στο ζήτημα, υπήρξε νέο έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης με το οποίο αναθεωρούσε τη θέση του, καθώς και Σήμα Διακοπής που εξέδωσε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεσολογγίου. Αυτό το Σήμα Διακοπής, με νέα Απόφαση ήρθη την 07 Ιουνίου 2017 και οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση των βιομηχανικών μονάδων συνεχίζονται.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας επικοινώνησε με την κυρία Όλγα ΔΑΣΚΑΛΗ, Δικηγόρο Μεσολογγίου, που συμμετέχει στην πρωτοβουλία πολιτών και συντονίζει τις κινήσεις της επί του ζητήματος αυτού και ενημερώθηκε ότι μεγάλος αριθμός πολιτών προτίθεται να κινηθεί καταθέτοντας Αίτηση Ακύρωσης κατά του Σήματος Άρσης Διακοπής των οικοδομικών εργασιών, με σκοπό, σε πρώτο στάδιο, να επιτευχθεί το αυτοδίκαιο αποτέλεσμα αναστολής των οικοδομικών εργασιών βάσει του άρθρου 52Α του ΠΔ 18/1989. Είναι ανάγκη να αποφασιστεί η συμμετοχή, σ’ αυτόν τον δικαστικό αγώνα, και του Σωματείου μας, το οποίο, εκπληρώνοντας τους σκοπούς του, σύμφωνα με το Καταστατικό του, πρέπει να λάβει ενεργό μέρος, σε κάθε προσπάθεια για την περιβαλλοντική προστασία της λιμνοθάλασσας από δραστηριότητες ασύμβατες με τις ανάγκες και τις ευαισθησίες του οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαι την άσκηση Αίτησης Ακύρωσης ΚΑΤΑ <<1. Του υπ’ αριθ. πρωτ. 660/07.06.2017 («ΘΕΜΑ: ΣΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ») εγγράφου της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με το οποίο αποφασίστηκε «[η] άρση της διακοπής των οικοδομικών εργασιών» που είχε επιβληθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 456/οικ/24.04.2017 «ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και «επιτρ[άπηκε] η συνέχιση» των οικοδομικών εργασιών για τις οποίες εκδόθηκαν οι (αναφερόμενες υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 στο προοίμιο του εγγράφου αυτού) Άδειες Δόμησης σε περιοχή εκτός σχεδίου, δηλαδή (α) η υπ’ αρ. 68/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της TALLOS BIOMASS IKE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (β) η υπ’ αρ. 69/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της PERIS ENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (γ) η υπ’ αρ. 70/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 700 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της R-BIOENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου και (δ) η υπ’ αρ. 71/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου. Και 2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξη.>>
 Προτείνεται η ανάθεση των σχετικών εντολών στον κ. Γεώργιο Δ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. 36338), κάτοικο Αθηνών (Δικηγορικό Γραφείο ΣΚΟΥΡΗ-ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, οδός Σόλωνος αριθ. 39 - Τ.Κ. 10672).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Με βάση το δικαίωμα του Σωματείου «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ» να προστατεύει το περιβάλλον και ειδικότερα τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τους σκοπούς του, κατά το Καταστατικό του, μετά από συζήτηση, γίνεται δεκτή η εισήγηση και αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ» η άσκηση Αίτησης Ακύρωσης κατά <<1. Του υπ’ αριθ. πρωτ. 660/07.06.2017 («ΘΕΜΑ: ΣΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ») εγγράφου της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με το οποίο αποφασίστηκε «[η] άρση της διακοπής των οικοδομικών εργασιών» που είχε επιβληθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 456/οικ/24.04.2017 «ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και «επιτρ[άπηκε] η συνέχιση» των οικοδομικών εργασιών για τις οποίες εκδόθηκαν οι (αναφερόμενες υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 στο προοίμιο του εγγράφου αυτού) Άδειες Δόμησης σε περιοχή εκτός σχεδίου, δηλαδή (α) η υπ’ αρ. 68/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της TALLOS BIOMASS IKE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (β) η υπ’ αρ. 69/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της PERIS ENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (γ) η υπ’ αρ. 70/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 700 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της R-BIOENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου και (δ) η υπ’ αρ. 71/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου. Και 2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξη.>>
Ειδικότερα:
A. ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» τον κ. Γεώργιο ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. 36338), κάτοικο Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθ. 39 - Τ.Κ. 10672) στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας εξ ονόματος του του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και για λογαριασμό του:
Ι. ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, εξ ονόματος του εδρεύοντος στη Δ.Ε. Αιτωλικού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και δ.τ. «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ», Αίτηση Ακύρωσης ΚΑΤΑ <<1. Του υπ’ αριθ. πρωτ. 660/07.06.2017 («ΘΕΜΑ: ΣΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ») εγγράφου της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με το οποίο αποφασίστηκε «[η] άρση της διακοπής των οικοδομικών εργασιών» που είχε επιβληθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 456/οικ/24.04.2017 «ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και «επιτρ[άπηκε] η συνέχιση» των οικοδομικών εργασιών για τις οποίες εκδόθηκαν οι (αναφερόμενες υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 στο προοίμιο του εγγράφου αυτού) Άδειες Δόμησης σε περιοχή εκτός σχεδίου, δηλαδή (α) η υπ’ αρ. 68/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της TALLOS BIOMASS IKE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (β) η υπ’ αρ. 69/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της PERIS ENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στην Γύρα Μακρή Μεσολογγίου, (γ) η υπ’ αρ. 70/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 700 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της R-BIOENERGY IKE ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Π.Ε., στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου και (δ) η υπ’ αρ. 71/2016 άδεια δόμησης για Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 Kwe (Βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο) της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στις Παλαιοκαμάρες Μεσολογγίου. Και 2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξη.>>, στην οποία μπορεί να συμπεριλάβει, ως συναιτούντες, και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία, για το σκοπό αυτό, θα τον εξουσιοδοτήσουν πριν από την κατάθεση της Αίτησης Ακύρωσης, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
ΙΙ. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ, γραπτά και προφορικά, την προαναφερόμενη Αίτηση Ακύρωσης κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Προσθέτους Λόγους, Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής και πληρεξουσιότητας.
Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ από τώρα, ως ισχυρές, νόμιμες και έγκυρες, την άσκηση της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης και όλες τις προμνημονευόμενες ενέργειες του προαναφερομένου Δικηγόρου, ως εντολοδόχου και πληρεξουσίου δικηγόρου του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»και ΔΗΛΩΝΕΙ ότι επιθυμεί η εν λόγω Αίτηση Ακύρωσης να δικαστεί, ακόμη και σε περίπτωση μη παράστασής του, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ……Μπότα Θεόδωρο ……………………, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 14ο του Καταστατικού του Σωματείου, να καταρτίσει το απαιτούμενο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την προαναφερόμενη δικαστική εκπροσώπηση του Σωματείου, από τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο του, δυνάμει της παρούσας Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, της οποίας αντίγραφο θα επισυναφθεί στο εν λόγω Πληρεξούσιο.


Το Διοικητικό Συμβούλιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου